Đóng

Chương trình đào tạo

20/01/2022

Âm nhạc

Tiết Tên bài Ghi chú
1 Học bài hát: Mái trường mền yêu.
2 Ôn bài hát: Mái trường mến yêu. Tập đọc nhạc số 1.
3 Ôn bài hát: Mái trường mến yêu. Ôn TĐN số 1. ÂNTT: N/S Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
4 Học hát bài: Lí cây đa.
5 Ôn bài hát: Lí cây đa; Nhạc lí: Nhịp 4/4; TĐN số 2
6 Nhạc lí: Nhịp lấy đà. Tập đọc nhạc số 3. ÂNTT: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
7 Ôn 2 bài hát: Mái trường mến yêu, Lí cây đa. Ôn TĐN số 1,2,3. Ôn nhạc lí: Nhịp 4/4 , 2/4, 3/4 nhịp lấy đà
8 Kiểm tra giữa kì
9 Học hát bài: Chúng em cần hoà bình
10 Ôn bài hát: Chúng em cần hoà bình. Tập nhạc số 4.
11 Ôn bài hát: Chúng em cần hoà bình; Ôn tập đọc nhạc số 4. ÂNTT: N/S Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
12 Học bài hát: Khúc hát chim sơn ca
13 Ôn bài hát: Khúc hát chim sơn ca; Nhạc lí: Cung và nửa cung, dấu hoá
14 Ôn bài hát: Khúc hát chim sơn ca; Tập đọc nhạc số 5; ÂNTT: Giới thiệu nhạc sĩ …..
15 Ôn tập 2 bài hát: Chúng …. bình; Khúc hát ……ca. Ôn 2 bài TĐN số 4, 5. Ôn tập nhạc lí: Cung và nửa cung, dấu hoá
16 Ôn 4 bài hát đã học ở kì 1. Ôn 5 bài TĐN số 1,2,3,4,5. Ôn ÂNTT: Nhac sĩ Bét-tô-ven, Đỗ Nhuận , Hoàng Việt
17 Kiểm tra cuối kì I
18 Kiểm tra cuối kì I
19 Học bài hát: Đi cắt lúa; Nhạc lí: Sơ lược về quãng.
20 Ôn bài hát: Đi cắt lúa; Tập đọc nhạc số 6.
21 Ôn tập đọc nhạc số 6. ÂNTT: Một số thể loại bài hát
22 Học hát bài: Khúc ca bốn mùa; Bài đọc thêm: Tiếng sáo VN
23 Ôn bài hát: Khúc ca bốn mùa; Tập đọc nhạc số 7
24 Ôn bài hát: Khúc ca bốn mùa; Ôn tập đọc nhạc số 7. ÂNTT: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi VN
25 Ôn 2 bài hát: Đi cắt lúa và Khúc ca bốn mùa. Ôn TĐN số 6,7; Ôn nhạc lí: Quãng
26 Kiểm tra giữa kì
27 Học hát bài Ca-chiu-sa. Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
28 Ôn bài hát: Ca-chiu-sa; Tập nhạc số 8
29 Ôn TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng– Giọng trưởng. ÂNTT: N/S Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
30 Học bài hát: Tiếng ve gọi hè; Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
31 Ôn bài hát: Tiếng ve gọi hè; Tập đọc nhạc số 9
32 Ôn bài hát: Tiếng ve gọi hè; Ôn đọc nhạc số 9. ÂNTT: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
33 Ôn 2 bài hát: Ca-chiu-sa, Tiếng ve gọi hè. Ôn TĐN số 8,9
34 Ôn 8 bài hát đã hoc trong năm. Ôn TĐN số 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Nhịp 4/4, Cung và nửa cung, dấu hóa, hóa biểu, quãng
35 Kiểm tra cuối năm