Đóng

Ngoại ngữ

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Review 2 Unit1: Lesson1: Getting started 3 Unit1: Lesson2: A closer look 1 4 Unit1: Lesson3: A closer look […]

20/01/2022 Chili System

Địa lý

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Dân số 2 Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới 3 […]

20/01/2022 Chili System

Lịch sử

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ – […]

20/01/2022 Chili System

Ngữ văn – Môn chính

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Chủ đề 1: Vai trò nhà trường, gia đình và cách tạo lập văn bản (Cổng trường mở ra) […]

20/01/2022 Chili System