Đóng

Mĩ thuật

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Vẽ trang trí – Trang trí quạt giấy 2 Bài 2: Thường thức mỹ thuật – Sơ […]

20/01/2022 Chili System

Âm nhạc

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Học bài hát : Mùa thu ngày khai trường 2 Ôn bài hát: Mùa thu ngày khai trường. Tập […]

20/01/2022 Chili System

Giáo dục thể chất

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài thể dục phát triển chung (tiết 1) 2 Bài Thể dục phát triển chung (tiết 2) 3 Bài […]

20/01/2022 Chili System

Công nghệ

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống 2 Bài 2: Hình […]

20/01/2022 Chili System

Giáo dục công dân

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Ngoại khóa: Trật tự an toàn giao thông 2 Bài 1: Tôn trọng lẽ phải. 3 Bài 2: Liêm […]

20/01/2022 Chili System