Đóng

Chương trình đào tạo

20/01/2022

Toán học – Đại số

Tiết Tên bài Ghi chú
1 §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
2 §2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
3 §3. Nhân, chia số hữu tỉ.
4 §4. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
5 Luyện tập.
6 §5+§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.(t1)
7 §5+§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.(t2)
8 §5+§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.(t3)
9 Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau (t1)
10 Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau (t2)
11 §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
12 Luyện tập
13 §10. Làm tròn số.
14 Luyện tập
15 §11+§12. Số vô tỉ. Số thực
16 §11+§12. Số vô tỉ. Số thực(t)
17 Ôn tập chương I
18 Ôn tập chương I (tt)
19 Kiểm tra giữa kỳ I
20 Trả bài kiểm tra giữa kỳ I
21 §1. Đại lượng tỉ lệ thuận.
22 §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
23 Luyện tập.
24 §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.
25 §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.
26 Luyện tập
27 §5. Hàm số.
28 Luyện tập
29 §6. Mặt phẳng tọa độ.
30 Luyện tập.
31 Ôn tập HK I
32 Ôn tập HK I (tt)
33 Kiểm tra học kỳ I
34 §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
35 Luyện tập
36 Ôn tập chương II
37 Ôn tập chương II (tt)
38 Trả bài KT học kỳ I (ĐS)
39 §1. Thu nhập số liệu thống kê, tần số.
40 Luyện tập
41 §2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu.
42 Luyện tập
43 §3. Biểu đồ.
44 Luyện tập.
45 §4. Số trung bình cộng.
46 Luyện tập.
47 Ôn tập chương III
48 §1+§2. Khái niệm về biểu thức đại số – Giá trị của biểu thức đại số.
49 Đơn thức – Đơn thức đồng dạng.
50 Đơn thức – Đơn thức đồng dạng.(t)
51 Đa thức – Cộng, trừ đa thức
52 Đa thức – Cộng, trừ đa thức(t)
53 Ôn tập giữa kỳ
54 Kiểm tra giữa kỳ II
55 §7. Đa thức một biến.
56 §8. Cộng và trừ đa thức một biến.
57 Luyện tập.
58 §9. Nghiệm của đa thức một biến
59 §9. Nghiệm của đa thức một biến(t)
60 Ôn tập chương IV
61 Ôn tập chương IV (tt)
62 Ôn tập học kỳ 2
63 Ôn tập học kỳ 2 (tt)
64 Ôn tập cuối năm
65 Kiểm tra HK II
66 Trả bài kiểm tra HK II